ALGEMENE VOORWAARDEN

§1. Begrippen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen betekenen:

1. Klant - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waaraan bijzondere voorschriften rechtsbevoegdheid verlenen, die een Bestelling in de Winkel plaatst;

2. Consument –betekent een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht die geen rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

3. Algemene Voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden, waarin de algemene verkoopvoorwaarden en de regels voor het verlenen van elektronische diensten in kader van de webwinkel badkamermateriaal.nl/ vastgesteld zijn;

4. Webwinkel (Winkel) – de website beschikbaar op https://www.badkamermateriaal.nl/, via welke de Klant in het bijzonder bestellingen kan plaatsen;

5. Goederen – de in de Webwinkel aangeboden producten;

6. Verkoopovereenkomst - een overeenkomst tot verkoop van Goederen, gesloten tussen badkamermateriaal.nl en de Klant, aangegaan via de website van de Winkel;

7. Bestelling - een wilsverklaring van de Klant, die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Verkoopovereenkomst, waarin met name het soort en het aantal Goederen vermeld wordt.

§2. Algemene bepalingen

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de regels voor het gebruik van de webwinkel beschikbaar op https://www.badkamermateriaal.nl/ vastgelegd.

2. De webwinkel www.badkamermateriaal.nl, die te vinden is op het adres https://www.badkamermateriaal.nl/, wordt beheerd door WIPER Benelux B.V. Mathenessestraat 41 • 4834 EA BREDA KVK: 75761254

3. Deze Algemene Voorwaarden specificeren in het bijzonder:

- de voorwaarden en regels voor het elektronisch plaatsen van Bestellingen in de webwinkel;

- de voorwaarden voor het sluiten van Verkoopovereenkomsten met het gebruik van de in het kader van de Webwinkel geleverde diensten.

4. Het gebruik van de webwinkel is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte informatiesysteem aan de volgende minimale technische eisen voldoet: Internetbrowser in versie ten minste Internet Explorer 11 of Chrome 39 of FireFox 34 of Opera 26 of Safari 5 of een hogere versie, met Javascript ingeschakeld en internetverbinding met een bandbreedte van ten minste 256 kbit/s.

5. Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften behoudt Badkamermateriaal.nl zich het recht voor om de dienstverlening via de Webwinkel te beperken tot personen ouder dan 18 jaar. In dit geval zullen de potentiële klanten hiervan op de hoogte gebracht worden.

6. Klanten kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen via een link op de startpagina van de website https://www.badkamermateriaal.nl/ en deze downloaden en afdrukken.

§3. Gebruiksvoorschriften van de Webwinkel

1. Gebruik van de Webwinkel is slechts mogelijk na inschrijving.

Inschrijving vindt plaats door het invullen en accepteren van het registratieformulier dat beschikbaar is op een van de pagina's van de Winkel.

Inschrijving is alleen mogelijk als u instemt met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en de verstrekking van persoonsgegevens die als verplicht gemarkeerd zijn.

Badkamermateriaal.nl kan de Klant het recht ontnemen om de Webwinkel te gebruiken, alsmede kan zijn toegang tot alle of een deel van het assortiment van de Winkel met onmiddellijke ingang beperken, in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden door de klant, en in het bijzonder, indien de Klant:

- tijdens het inschrijven in de Webwinkel onjuiste, onnauwkeurige of verouderde, misleidende of in strijd met de rechten van derden zijnde gegevens verstrekt heeft,

- via de webwinkel een inbreuk heeft gepleegd op de persoonlijkheidsrechten van derden, met name die van andere klanten van de webwinkel,

- andere gedragingen heeft begaan die Badkamermateriaal.nl in strijd acht te zijn met de toepasselijke wetgeving, met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is of schadelijk voor (het imago van) Badkamermateriaal.nl

Een persoon die het recht is ontnomen om van de webwinkel gebruik te maken, mag zich zonder voorafgaande toestemming van Badkamermateriaal.nl niet opnieuw inschrijven.

2. Om de veiligheid van de verzending van berichten en gegevens in verband met de op de Website aangeboden diensten te waarborgen, neemt de webwinkel technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de aangeboden diensten op een aan het gevaar passende wijze te waarborgen, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonsgegevens die via het internet worden verzonden, verkrijgen of wijzigen.

3. De Klant is in het bijzonder verplicht om:

- de Webwinkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet, met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is en met deze Algemene Voorwaarden.

- geen bij wet verboden inhoud te verstrekken of over te dragen, bijvoorbeeld inhoud die geweld beoogd te bevorderen, persoonlijkheidsrechten en andere rechten van derden beoogd te beledigen of schenden,

- de Webwinkel te gebruiken op een manier die de werking ervan, met name door het gebruik van specifieke software of apparaten, niet verstoort,

- geen handelingen te verrichten zoals het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) in de Webwinkel,

- de Webwinkel op een manier die niet belastend is voor andere klanten en voor Badkamermateriaal.nl te gebruiken,

§4. Procedure voor het sluiten van de Verkoopovereenkomst

1. Om een Verkoopovereenkomst via de Webwinkel te sluiten, dient men de website https://www.badkamermateriaal.nl/ te bezoeken en de Goederen te selecteren door het ondernemen van daaropvolgende technische handelingen op basis van de berichten en informatie die aan de Klant worden getoond en die beschikbaar zijn op de website.

2. De Klant selecteert de bestelde Goederen door ze aan het winkelmandje toe te voegen.

3. Tijdens het plaatsen van een Bestelling - tot het moment dat de Klant op de knop ter bevestiging van het plaatsen van de Bestelling drukt - heeft hij de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de geselecteerde Goederen te wijzigen. De Klant dient zich daarbij te richten naar de weergegeven berichten en informatie beschikbaar op de website.

4. Nadat de Klant die van de Webwinkel gebruik maakt alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt, zal een samenvatting van de Bestelling worden weergegeven. De samenvatting van de geplaatste Bestelling zal onder andere een beschrijving van de geselecteerde goederen of diensten, de totale prijs en alle andere kosten bevatten.

5. Om de Bestelling te versturen, is het noodzakelijk om de inhoud van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, de persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd te verstrekken en op de knop te drukken die de indiening van de Bestelling bevestigt.

6. De op de website van de Webwinkel geplaatste informatie over de Goederen vormt een aanbod. Het verzenden van een Bestelling door de Klant vormt een aanvaarding van dat aanbod door een wilsverklaring tot het sluiten van een Verkoopovereenkomst met Badkamermateriaal.nl, in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Bestelling van de Klant door het informatiesysteem van de Webwinkel is ontvangen, mits de Bestelling aan hetgeen in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald voldoet.

Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de Klant een e-mail met bevestiging van alle relevante elementen van de Bestelling.

7. Klanten kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen via een link op de startpagina van de website https://www.badkamermateriaal.nl/ en deze downloaden en afdrukken.

Het vaststellen, beveiligen, beschikbaar stellen en bevestigen aan de Klant van de relevante bepalingen van de Verkoopovereenkomst voor de Goederen zal gebeuren door de Klant een e-mail te sturen naar het opgegeven adres en door een afdruk van de bevestiging, de Bestellingsspecificatie en de BTW-factuur aan de zending die de Goederen bevat bij te voegen.

§5. Levering

1. De levering van Goederen vindt plaats op het adres dat door de Klant is opgegeven tijdens het plaatsen van de Bestelling.

2. De levering van de bestelde Goederen wordt gedaan door tussenkomst van:

- een Koeriersbedrijf

Het is niet mogelijk om de bestelde goederen bij onze winkel persoonlijk af te halen.

De leveringskosten zijn voor rekening van de klant en zijn te vinden op: https://www.badkamermateriaal.nl/bezorging. Bovendien zullen de leveringskosten worden weergegeven op het moment van het plaatsen van de Bestelling.

3. De levertijd bedraagt 2 werkdagen en gaat in op de dag van verzending van de Bestelling door de Klant.

4. Schade aan de goederen ontstaan tijdens de levering.

In het geval van consumentenaankopen op afstand draagt onze winkel altijd het risico van toevallige beschadiging of verlies van goederen tijdens het vervoer. Indien de goederen worden geleverd met duidelijke schade die tijdens het vervoer is ontstaan, verzoeken wij u vriendelijk om het gebrek zo spoedig mogelijk aan de leverancier te melden en contact met ons op te nemen. Vertraging bij het indienen van een dergelijke klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de voldoening daarvan, in het bijzonder voor uw rechten uit hoofde van de wettelijke garantie voor gebreken. Een spoedige melding van geconstateerde schade die tijdens het vervoer ontstaan is, vormt voor ons hulp bij het indienen van onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of vervoerverzekeraar.

In het geval van een Klant die niet tegelijkertijd een Consument is: het risico van toevallige schade of verlies van de Goederen gaat over van de Webwinkel naar de Koper op het moment dat de Goederen toevertrouwd worden aan een vervoerder die de Goederen van een bepaald type vervoert of een persoon of koeriersbedrijf aangewezen door de Koper.

§6. Prijzen en betaalmethoden

1. De Klant heeft de mogelijkheid om de prijs te voldoen:

- via overschrijving

- rembours

- via betaling in het PayU-systeem (waaronder door kaartbetaling)

- via betaling in het PayPal-systeem

De kosten worden direct na het plaatsen van de bestelling in rekening gebracht.

§7. Herroepingsrecht

Uitsluitend de Klant die een Consument is, heeft een termijn van 30 dagen om de overeenkomst te herroepen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de Goederen in bezit krijgt.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende de informatie betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toe te zenden.

Gevolgen van de herroeping

Indien u van de overeenkomst terugtreedt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, waaronder de kosten voor de levering van de goederen (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste door ons aangeboden gebruikelijke leveringswijze), zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 30 dagen na de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij zullen uw betaling terugbetalen op dezelfde wijze als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk een andere vorm van betaling hebt aanvaard; in ieder geval zullen u geen kosten in rekening worden gebracht in verband met een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling van de betaling inhouden totdat wij de Goederen hebben ontvangen of totdat wij bewijs van de terugzending hebben ontvangen, afhankelijk van welke van de twee zich het eerst voordoet.

Stuur of bezorg het goed op ons adres: WIPER Benelux B.V. Mathenessestraat 41, 4834 EA BREDA, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van uw herroeping van deze overeenkomst. Aan de termijn wordt voldaan als u het goed terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het gebruik ervan op een andere manier dan nodig was om de aard, de kenmerken en het functioneren van het goed vast te stellen. Het herroepingsrecht van de consument is uitgesloten in het geval van overeenkomsten waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd product is, dat volgens de specificaties van de consument is vervaardigd of dat bestemd is om aan zijn individuele behoeften te voldoen.

§8. Klachten met betrekking tot de Goederen

Van toepassing op een Klant die een Consument is:

Wij zijn verplicht de goederen vrij van gebreken te leveren. Klachten kunnen worden ingediend:

- schriftelijk aan het adres: WIPER Benelux B.V. Mathenessestraat 41, 4834 EA BREDA - per e-mail naar het volgende adres: shop@badkamermateriaal.nl

- of via het contactformulier beschikbaar op de website van de Winkel.

In geval van melding van gebreken bent u verplicht de gebrekkige goederen op onze kosten op het hierboven vermelde postadres te leveren, indien wij dit noodzakelijk achten voor het onderzoek van de klacht. Indien de levering van de goederen door de aard van de goederen of de wijze waarop zij zijn geïnstalleerd, uiterst moeilijk is, bent u verplicht de goederen aan ons ter beschikking te stellen op de plaats waar zij zich bevinden. Wij verbinden ons ertoe de klacht onverwijld en uiterlijk 30 dagen na de datum van indiening te beantwoorden.

Wij zijn aansprakelijk onder de wettelijke garantie voor gebreken indien een fysiek gebrek wordt geconstateerd binnen één jaar na de datum van levering van de goederen aan u.

Wanneer u een klacht indient wordt aanbevolen (1) informatie te verstrekken betreffende het onderwerp van de klacht, in het bijzonder de aard van het gebrek en de datum waarop het gebrek is opgetreden; (2) de vordering te specificeren betreffende de wijze waarop het gebrek moet worden verholpen (vervanging van het product door een nieuw product, reparatie van het product, prijsverlaging, herroeping van de overeenkomst - indien het gebrek van materiële aard is); en (3) contactgegevens van de klager - dit vergemakkelijkt en versnelt de behandeling van de klacht door de Winkel. De in de vorige zin genoemde aanbevelingen hebben uitsluitend de vorm van niet-bindende leidraden en doen op generlei wijze afbreuk aan de doeltreffendheid van klachten die worden ingediend zonder dat de aanbevolen informatie verstrekt wordt.

Van toepassing op een Klant die niet tegelijkertijd een Consument is:

In het geval van een Verkoopovereenkomst gesloten met een Klant die niet tegelijkertijd een Consument is, is de aansprakelijkheid van de Webwinkel voor gebreken aan de Goederen uitgesloten, zulks behoudens schade ontstaan door opzet of grove schuld.

§9. Aanvullende garanties voor de verkoop van Goederen in de Winkel

Badkamermateriaal.nl is geen fabrikant van Goederen en verleent geen aanvullende garantie op de verkochte producten. De fabrikant kan aansprakelijk worden gesteld voor de garantie van de verkochte goederen onder de voorwaarden en voor de periode die op de garantiekaart is aangegeven. Indien het garantiedocument in een dergelijke mogelijkheid voorziet, kan de Klant zijn aanspraken op de garantie ook rechtstreeks indienen bij een erkend servicecentrum, waarvan het adres op de garantiekaart vermeld staat. De garantie sluit de rechten van de Klant op grond van de wettelijke garantiebepalingen voor gebreken aan de verkochte zaak niet uit en beperkt of schorst deze niet.

§10. Klachten met betrekking tot het verrichten van diensten langs elektronische weg

1. Badkamermateriaal.nl neemt maatregelen om de goede werking van de Webwinkel te waarborgen voor zover deze gebaseerd is op de huidige stand van de techniek en verplicht zich ertoe eventuele door de Klanten gemelde onregelmatigheden binnen een redelijke termijn te verwijderen.

2. De Klant kan ons op de hoogte brengen van eventuele onregelmatigheden of onderbrekingen in de werking van de website van de Webwinkel. Meld eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de werking van de Winkel per e-mail aan het volgende adres: shop@badkamermateriaal.nl

3. In geval van een klacht over onregelmatigheden betreffende de werking van de website van de Webwinkel, gelieve de aard en de datum van de onregelmatigheden te vermelden.

4. Wij verbinden ons ertoe om onmiddellijk op de klacht te reageren, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van indiening van de klacht.

§11. Slotbepalingen

1. De bevoegde rechter om geschillen met Consumenten te beslechten is de plaatselijk bevoegde rechter volgens de geldende bepalingen van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. Alle geschillen die ontstaan tussen Badkamermateriaal.nl en een Klant die geen consument is, zullen worden voorgelegd aan de plaatselijk bevoegde rechter voor onze zetel.

3. In aangelegenheden die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken
×

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze site te blijven bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid.

Sluiten Aanpassen Alles accepteren